CẤU TRÚC & CÁCH VIẾT DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION IELTS GENERAL

Phân biệt dạng Discuss both views & Give your Opinion Trong IELTS Writing Task 2

Dạng 1: Discuss both views & give your opinion

Đề mẫu:

Some people think that parents should teach children how to be good members of the society. Others, however, believe that school is the place to learn this.

Discuss both views and give your opinion.

Đề mẫu:

Some people think personal happiness is closely related to economic success, while others believe that it depends on other factors. Discuss both views and give your opinion.

Đề mẫu

Some people think the cheap air flight gives ordinary people more freedom. However, others think the cheap air flight should be banned because it pollutes the air and brings many other problems.

Discuss both views and give your opinion.

Đề mẫu

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.

Điểm chung của tất cả các dạng trên là đều là dạng Discuss both views & give your opinion

Dạng 2: Discuss both views

Thanks to the increase of technology, people today have greater amount of free time.What are the advanatges and disadvantages of the conveniences created by modern technology?

Đề này khác với tất cả các đề trên là chỉ DISCUSS ADVANTAGES & DISADVANTAGES & không có give your opinions

Cách viết dạng Discuss both views không nêu give your opinions

Mở bài

+ Nói về topic (paraphrase lại câu của đề bài)

+ Giới thiệu rằng view 1 đúng, view 2 cũng có ý đúng

Thân bài 1: nêu nguyên nhân giải thích tại sao view 1 đúng

Thân bài 2: nêu nguyên nhân giải thích tại sao view 2 đúng

Kết luận

Nhắc lại ý nêu ra ở câu 2 mở bài

Lưu ý: Tuyệt đối không nêu quan điểm bản thân ở bất cứ phần nào trong bài vì đề bài không yêu cầu

Cách viết dạng Discuss both views & Give your opinions Trong IELTS Writing Task 2

Introduction:

Vì đề bài có hỏi Give your opinion nên nhiệm vụ của các bạn là phải đưa ý kiến của bạn vào câu 2 của đoạn Introduction, tức là phải trả lời rõ ràng là bạn Agree với ý kiến nào trong 2 ý kiến đề đưa ra.

Bodies:

Body 1: On the one hand, nêu ra 2 lí do vì sao người ta lại ủng hộ quan điểm thứ 1. Kèm ví dụ & câu giải thích cho 2 ý kiến ấy

Body 2: On the other hand, nêu ra 2 lí do vì sao người ta lại ủng hộ quan điểm còn lại. Kèm ví dụ & câu giải thích cho 2 ý kiến ấy.

Conclusion:

Nhắc lại là bạn ủng hộ quan điểm nào trong hai quan điểm trên.

 

Trả lời

BE VALUABLE

NOT AVAILABLE...

Khoá Học

02873038596