DẠNG ĐỀ “TO WHAT EXTENT DO YOU AGREE OR DISAGREE” CÓ KHÁC “DO YOU AGREE OR DISAGREE” TRONG IELTS WRITING TASK 2

 1. To the extent nghĩa là gì? Và các từ liên quan đến từ này

To the extent of có nghĩa là tới mức đến nỗi (so strongly that)

Ví dụ:

 • Some people hold their beliefs very strongly, even to the extent of being prepared to go to prison for them.
 • Sales have fallen badly this year, to the extent that we will have to close some of our shops.

to some extent: partly

Ví dụ: To some extent, she was responsible for the accident.

to what extent? đến mức độ nào

Ví dụ:

 • To what extent will the budget have to be modified? (budget sẽ được điều chỉnh tới mức nào nhỉ)
 • To what extent do you think he’s aware of the problem? (em nghĩ là anh ấy nhận ra vấn đề ở mức nào)
 • The full extent of the damage only became evident the following morning. 
 • He unwound the rope to its full extent. 
 • Ethiopia and, to a lesser extent, Kenya will be badly affected by the drought. 
 • The mood of the meeting turned solemn when the extent of the problem became known. 
 • The extent of the flooding can only be fully appreciated when viewed from the air.
 1. To what extent do you agree or disagree nghĩa là gì?

Sau khi đã hiểu bản chất của vấn đề của từ extent (sẽ có mức độ nhẹ, mạnh, vừa vừa) thì dễ dàng hiểu được To what extent do you agree or disagree có nghĩa là Ở MỨC ĐỘ NÀO EM ĐỒNG Ý HOẶC KHÔNG ĐỒNG Ý CÂU ĐỀ CHO?

Có nghĩa là em đồng ý hoàn toàn (fully agree)

hay phản đối hoàn toàn (fully disagree)

hay em ba phải, nửa đồng ý, nửa không đồng ý (partly agree)

 1. To what extent do you agree or disagree hay Do you agree or disagree đều như nhau

Nếu đã hiểu bản chất nghĩa trên, sẽ dễ dàng hiểu rằng To what extent do you agree or disagree hay Do you agree or disagree cũng như nhau, đều thuộc dạng Opinion essay trong IELTS WRITING TASK 2

Và cũng sẽ có 3 cách viết (theo dạng OPINION ESSAY)

 • Totally agree 
 • Totally disagree 
 • Partly agree 

 

Trả lời

BE VALUABLE

NOT AVAILABLE...

Khoá Học

02873038596