IELTS GENERAL SPEAKING: 28 Common Used Words and Their Synonyms

28 từ phổ biến nhất sử dụng trong IELTS General Speaking. Các bạn có thể nâng điểm mình lên bằng cách sử dụng các từ đồng nghĩa. 

 

db5db6aa9c2dd7054355f4636f5b804f

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

BE VALUABLE

NOT AVAILABLE...

Khoá Học

02873038596