LỊCH HỌC PHÙ HỢP – ĐỪNG BỎ LỠ

Tháng 1-2 Lịch học Thời lượng
Pre IELTS 1 Thứ 2 - 4 - 6 30 giờ
Pre IELTS 1 Thứ 3 - 5 - 7  30 giờ
Pre IELTS 2 Thứ 2 - 4 - 6 36 giờ
Pre IELTS 2 Thứ 3 - 5 - 7 36 giờ
IELTS 5.5 Plus (General ) Thứ 2 - 4 - 6 72 giờ
IELTS 5.5 Plus (Academic) Thứ 2 - 4 - 6 72 giờ
IELTS 5.5 Plus (General) Thứ 3 - 5 - 7 72 giờ
IELTS 5.5 Plus (Academic) Thứ 3 - 5 - 7 72 giờ
IELTS 6.5 Plus (General) Thứ 2 - 4 - 6 72 giờ
IELTS 6.5 Plus (Academic) Thứ 2 - 4 - 6 72 giờ
IELTS 6.5 Plus (General) Thứ 3 - 5 - 7 72 giờ
IELTS 6.5 Plus (Academic ) Thứ 3 - 5 - 7 72 giờ
IELTS 7.5 Plus  Thứ 2 - 4 - 6 48 giờ

;

PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN

 
 

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY IELTS VỚI TIẾN SĨ DANE 

Field is required!
Field is required!
vui lòng nhập thông tin này
  • Khóa học
  • Pre- IELTS 1
  • Pre- IELTS 2
  • IELTS 5.5 Plus
  • IETLS 6.5 Plus
  • IETLS 7.5 Plus
Field is required!