Cách dùng Linking Words để nâng Band trong IELTS

Linking Words là những cụm từ thường được sử dụng trong văn viết và văn nói. Nó sẽ giúp cho bài viết của bạn trở nên lưu loát và chuyên nghiệp hơn. Trong văn nói khi bạn sử dụng Linking Words,  giám khảo sẽ biết được mức độ hiểu biết của bạn về chủ đề và bạn sẽ được đánh giá cao hơn dựa vào mức độ trôi chảy của bạn. Hãy cùng tham khảo ngay bài viết dưới đây để cùng tìm hiểu về cách dùng Linking Words trong IELTS nhé!

Cách dùng Linking Words để nâng Band trong IELTS

Mục đích sử dụng Linking Words trong IELTS Speaking

1. Kết nối các từ đơn giản

Chúng cũng được gọi là liên từ.

 • And
 • But
 • Or

2. Thêm thông tin khác

Khi bạn phải thêm nhiều thông tin vào câu, bạn có thể sử dụng các trình liên kết sau cho IELTS speaking:

 • Another reason is

Eg: Another reason for placing the pot outside is to get sunlight

 • Also

Eg:  Also, he was interested in playing the piano

 • And

Eg: The plant needs water and sunlight

 • As well as

Eg: He was a writer as well as a soldier

3. Cụm từ thời gian

Khi bạn muốn mô tả ‘thời gian’ trong câu, bạn có thể sử dụng các bộ nối nói IELTS sau:

 • At the moment

Eg: At the moment, Tom looked like Jesse.

 • Right now

Eg: I’m in a meeting right now.

 • At present

Eg: At present, there are no openings in our company.

 • Now

Eg: Now, we have a miniature version of anaconda called mini conda.

 • These days

Eg: It is difficult to find a lotus pond, these days.

 • Nowadays

Eg: Nowadays, it is quite common to be late to home.

 • Before

Eg: It used to be caterpillar before.

 • In the past

Eg: In the past, India was ruled by the British.

 • Years ago

Eg: Years ago, I used to play tennis.

 • At that time

Eg: I was not available at that time.

 • Then

Eg: Then, it used to be trams, not buses.

4. Nguyên nhân và giải pháp

Khi bạn phải mô tả nguyên nhân và giải pháp của chủ đề cụ thể được đưa ra, bạn có thể sử dụng các từ nối sau cho IELTS:

 • Because

Eg: Because I met with an accident, I’m unable to go to the office.

 • I guess it is because of

Eg: I guess it is because of the weather.

 • I suppose the best way to deal with this problem is

Eg: I suppose the best way to deal with this problem is to leave him alone.

 • The main reason is

Eg: The main reason for painting the windows, is to prevent it from rusting.

 • It was caused by

Eg: It was caused by the waves.

 • The best way to solve this is

Eg: The best way to solve this is to put it in water.

5. Diễn đạt ý tưởng

Khi bạn phải diễn đạt ý tưởng cho chủ đề được đưa ra, bạn có thể sử dụng các từ liên kết sau:

 • I think one important thing is

Eg: I think one important thing is missing here.

 • I think the main difference is

Eg: I think the main difference between a hen and a sparrow is that the latter can fly high.

 • I guess one difference is

Eg: I guess one difference between the twins is the colour of their eyes.

6. Đưa ra ví dụ

Khi bạn phải đưa ra các ví dụ cho chủ đề đã cho, bạn có thể sử dụng các từ liên kết sau:

 • For instance

Eg: They must be creative. For instance, look at this statement.

 • Like

Eg: He looked like his father.

 • For example

Eg: For example, look at this piece of jewellery.

 • Such as

Eg: He has worked for big companies such as DABC.

Tổng hợp những mẫu câu hỏi và trả lời IELTS Speaking 6.5 Task 1

7. Diễn đạt ý một cách rõ ràng

Khi bạn phải trình bày rõ ràng một câu, bạn có thể sử dụng các từ liên kết sau:

 • What I want to say is

Eg: What I want to say is, they don’t look alike.

 • As I was saying

Eg: As I was saying, you should submit your taxes.

 • What I mean is

Eg: What I mean is, you should not get scared of dogs, else they will bite you.

8. Đưa ra tương phản

Khi bạn phải giải thích khía cạnh khác của chủ đề, bạn có thể sử dụng các từ liên kết sau:

 • But

Eg: But, the movie was not very interesting.

 • While

Eg: While you were in London, your sister moved to a new house.

 • On the other hand

Eg: On the other hand, it could have been better if it was handcrafted.

 • Although

Eg: Although you know it well, you need to practice.

 • Or

Eg: You should go via route A or B.

9. Nêu lên ý kiến

Trong khi đưa ra ý kiến ​​của bạn về chủ đề, bạn có thể sử dụng các từ liên kết sau:

 • As far as I am concerned

Eg: As far as I am concerned, it is all well.

 • In my opinion

Eg: In my opinion, the couple should discuss their problems with a lawyer.

 • I believe that

Eg: I believe that it is not good to invest in gold.

 • From my point of view

Eg: From my point of view, both are equal.

10. Thể hiện sự đồng ý

Để thể hiện rằng bạn đồng ý với chủ đề được đưa ra, bạn có thể sử dụng các từ liên kết sau:

 • I am in an agreement

Eg: I am in an agreement with him.

 • I quite agree that

Eg: I quite agree that I’m short.

 • I accept that

Eg: I accept that I should oblige.

 • Exactly

Eg: Exactly! That’s what I meant.

11. Ngôn ngữ chỉ dẫn

Ngôn ngữ chỉ dẫn là cách người nói hướng dẫn khán giả của mình thông qua thông tin.

 • To begin with
 • However
 • In the same way
 • Unfortunately
 • Likewise
 • Similarly
 • Nonetheless
 • Fundamentally
 • Incidentally
 • Furthermore

Examples of signpost words in sentences:

To begin with, lets take a look at the eyes of the painting.

Ram had some inhibitions on driving atop the hill. However, his fears vanished later.

You should make a decoction for coffee but not in the same way as tea.

Unfortunately, his illness did not get any better.

Tầm quan trọng của các từ liên kết

Có một lý do tại sao các từ liên kết nên được sử dụng:

 • Các từ nối hoặc bộ nối hoặc bộ liên kết giúp người dự thi cấu trúc các câu mà họ sẽ sử dụng, nói về chủ đề đã cho.
 • Các từ nối cũng giúp thí sinh tiếp tục nói cho đến khi giám khảo yêu cầu họ dừng lại. Họ cũng cung cấp cho bạn những ý tưởng mà bạn có thể thêm vào khi đóng khung câu.
 • Các từ nối có thể được sử dụng khi bạn phải đánh dấu trong khi nói. Bạn có thể sử dụng các từ nối trong phần mở đầu và kết luận.
 • Bằng cách sử dụng các từ liên kết, bạn cũng có thể diễn đạt một ví dụ nếu câu được đưa ra không thể hiểu được.
 • Mục đích, cũng như ý kiến ​​của câu được nói, có thể được giải thích bằng cách sử dụng các từ nối.
 • Nếu bạn có thể sử dụng các từ nối một cách chính xác trong câu, thì bạn có thể nhận được 25% số điểm.

Mẹo sử dụng Linking Words

Có một số mẹo có thể được ghi nhớ khi sử dụng các từ nối khi một chủ đề được đưa ra. Một số trong số chúng như sau:

 • Các từ liên kết không thể được sử dụng ở mọi nơi. Khi giám khảo yêu cầu bạn nói về bản thân, bạn không nên sử dụng các từ nối.
 • Cách sử dụng các từ nối trong bài thi nói hoàn toàn khác với cách sử dụng các từ nối trong bài thi viết.
 • Từ liên kết ‘Like’ chỉ có thể được sử dụng trong khi nói, trong khi đưa ra các ví dụ. Không nên sử dụng từ nối ‘Like’ trong khi viết.
 • Bạn sẽ không đạt được điểm cao nếu chỉ dựa vào số lần bạn đã sử dụng các từ nối. Cần có một số nội dung gây ấn tượng để giám khảo cho điểm cao.
 • Các từ liên kết phải đến một cách tự nhiên trong khi nói

Trên đây là toàn bộ cách sử dụng Linking Words trong IELTS Speaking mà bạn có thể sử dụng. Áp dụng ngay trong bài làm của mình để tăng chinh phục ngay số điểm của mình mong muốn. Đừng quên cập nhật các kiến thức IELTS cực hay tại IELTS LINGO nhé!

Thiết kế bởi webmoi.vn