[SỰ KHÁC BIỆT GIỮA WRITING BAND 6 VÀ BAND 7+] [Topic Internet]

IELTS Writing Task 2 là một phần quan trọng trong kỹ năng Writing tại kỳ thi IELTS, bởi phần này chiếm hai phần ba số điểm của toàn bộ kỹ năng Writing. Nếu như bạn nằm trong band điểm 6 và đang cố gắng để đạt được band 7+ thì bạn nên tìm hiểu về sự khác biệt của các cấu trúc câu giữa hai band.
Cụ thể với question như sau:

The Internet has dramatically altered our lives over the past few decades. Although some of these changes have been negative, the overall effect of this technology has been positive.
What are your opinions on this?

BE VALUABLE

NOT AVAILABLE...

Khoá Học

02873038596